'My Studio'
'My Studio'

Felt tips on paper, 86cm x 200cm, 2019, Gabriela Schutz

Myddleton Road (detail)
Myddleton Road (detail)

Pencil on paper, 55cm x730cm, 2017, Gabriela Schutz

'Myddleton Road' (detail)
'Myddleton Road' (detail)

Pencil on paper, 55cm x 730cm, 2017, Gabriela Schutz

Mine!
Mine!

Pencil on paper, 120cm x 304cm, 2013, Gabriela Schutz. Private collection

'Westbury Road'
'Westbury Road'

Pencil on paper,

'SALE!'
'SALE!'

Pen and ink on paper, 77cm x 410cm, 2007, Gabriela Schutz

next costumer please-2
next costumer please-2